C-399/08 P, Comisia/Deutsche Post; ce este ajutor de stat. in 2010

C-399/08 P, Comisia/Deutsche Post, hotararea din 02.09.2010, nep.

„Recurs – Articolul 87 CE – Ajutoare acordate de statele membre – Măsuri adoptate de Republica Federală Germania în favoarea Deutsche Post AG – Articolul 86 CE – Servicii de interes economic general – Compensarea costurilor suplimentare generate de o politică de vânzare în pierdere în sectorul serviciilor de colete din ușă în ușă – Existența unui avantaj – Metodă de verificare utilizată de Comisie – Sarcina probei – Articolul 230 CE – Întinderea controlului jurisdicțional al Tribunalului”

ce este un ajutor de stat

Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, pentru calificarea drept „ajutor” în sensul articolului 87 alineatul (1) CE este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de această dispoziție (Hotărârea din 21 martie 1990, Belgia/Comisia, cunoscută sub numele „Tubemeuse”, C‑142/87, Rec., p. I‑959, punctul 25, Hotărârea din 1 iulie 2008, Chronopost și La Poste/Ufex și alții, C‑341/06 P și C‑342/06 P, Rep., p. I‑4777, punctul 125, precum și Hotărârea din 17 iulie 2008, Essent Netwerk Noord și alții, C‑206/06, Rep., p. I‑5497, punctul 63).

Astfel, pentru ca o măsură națională să poată fi calificată drept ajutor de stat, în primul rând, trebuie să fie vorba despre o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat, în al doilea rând, această intervenție trebuie să fie susceptibilă să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre, în al treilea rând, aceasta trebuie să acorde un avantaj beneficiarului și, în al patrulea rând, aceasta trebuie să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența (a se vedea în acest sens, în special, Hotărârea din 23 martie 2006, Enirisorse, C‑237/04, Rec., p. I‑2843, punctele 38 și 39, Hotărârea din 30 martie 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec., p. I‑2941, punctul 56, precum și Hotărârea din 17 noiembrie 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C‑169/08, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 52).

Întrucât prezentul motiv privește doar a treia dintre aceste condiții, trebuie subliniat că, potrivit unei jurisprudențe constante, sunt considerate ajutoare de stat intervențiile care, sub orice formă, pot favoriza direct sau indirect întreprinderi sau care trebuie să fie considerate un avantaj economic pe care întreprinderea beneficiară nu l‑ar fi putut obține în condiții de piață normale (Hotărârile citate anterior Enirisorse, punctul 30, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 59, precum și Essent Netwerk Noord și alții, punctul 79).

În acest context, în ceea ce privește întreprinderile care sunt însărcinate să presteze un SIEG, Curtea a precizat că, în măsura în care o intervenție a statului trebuie considerată a fi o compensație care reprezintă contraprestația serviciilor efectuate de întreprinderile beneficiare în executarea obligațiilor de serviciu public, astfel încât aceste întreprinderi nu profită, în realitate, de un avantaj financiar, iar această intervenție nu are ca efect plasarea acestora într‑o poziție concurențială mai favorabilă în raport cu întreprinderile concurente, o astfel de intervenție nu intră în domeniul de aplicare al articolului 87 alineatul (1) CE (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior Ferring, punctul 27, Altmark Trans și Regierungspräsidium Magdeburg, punctul 87, Enirisorse, punctul 31, precum și Essent Netwerk Noord și alții, punctul 80).

Cu toate acestea, pentru ca o compensare, într‑un caz concret, să nu fie astfel calificată drept ajutor de stat, trebuie să fie îndeplinite un anumit număr de condiții (Hotărârile citate anterior Altmark Trans și Regierungspräsidium Magdeburg, punctul 88, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 61, precum și Essent Netwerk Noord și alții, punctul 81).

În special, compensația nu poate depăși ceea ce este necesar pentru a acoperi în întregime sau în parte costurile ocazionate de executarea obligațiilor de serviciu public, ținând cont de veniturile aferente, precum și de un beneficiu rezonabil pentru executarea acestor obligații (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior Ferring, punctul 32, Altmark Trans și Regierungspräsidium Magdeburg, punctul 92, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 66, precum și Essent Netwerk Noord și alții, punctul 84).

Rezultă că, în cazul în care Comisia trebuie să examineze validitatea unui sistem de finanțare a unui SIEG în raport cu articolul 87 CE, aceasta este obligată în special să verifice dacă această condiție este îndeplinită.

În această privință, în ceea ce privește critica potrivit căreia hotărârea atacată nu ar fi menționat lipsurile metodei utilizate de Comisie, trebuie arătat că Tribunalul a constatat mai întâi, la punctul 85 din această hotărâre, că Comisia omisese să verifice dacă valoarea totală a transferurilor efectuate de DB Telekom depășea valoarea totală a costurilor suplimentare nete ale SIEG suportate de DP AG.

În continuare, rezultă în special de la punctele 91 și 94 din hotărârea atacată că Tribunalul a considerat că nu se putea presupune de către Comisie că transferurile menționate constituiau un avantaj în sensul articolului 87 alineatul (1) CE tocmai pentru că aceasta omisese să examineze, pe de o parte, dacă valoarea totală a transferurilor efectuate de DB Telekom depășea valoarea totală a costurilor suplimentare necontestate suportate de DP AG și, pe de altă parte, dacă aceasta din urmă nu înregistrase alte costuri suplimentare nete legate de îndeplinirea unui SIEG, pentru care ar fi putut pretinde o compensație prin intermediul totalității transferurilor menționate în condițiile prevăzute de Hotărârea Altmark Trans și Regierungspräsidium Magdeburg, citată anterior.

În aceste condiții, nu se poate reproșa în mod util Tribunalului faptul că nu a ținut seama de lipsurile metodei utilizate de Comisie în decizia atacată. Astfel, din cele de mai sus rezultă că aceste lipsuri au fost subliniate de Tribunal cu ocazia examinării de către acesta a legalității metodei menționate în raport cu articolul 87 alineatul (1) CE.