Revista Forumul Judecătorilor, nr. 1 din 2017

A apărut nr. 1/2017 al Revistei Forumul Judecătorilor, singura revista editată de judecătorii din România.
Director: jud. Dragoș Călin, Curtea de Apel București
Redactor-șef: jud. Ionuț Militaru, Curtea de Apel București
Cuprinsul acestui număr:

 

INTERVIURI – Despre justiție și judecători
 
Interviuri cu domnii Jean de CodtPreședintele Curții de Casație din Belgia, Péter Darák, Președintele Curia (Curtea Supremă de Justiție) din Ungaria, și Rimvydas Norkus, Președintele Curții Supreme de Justiție din Lituania, și doamna Ewa Wojtaszek-Mikprofesor la Institutul de drept civil din cadrul Universității din Varșovia
 
ATITUDINI
 
Judith Gibson  Social Media și „Noua Lume” electronică a judecătorilor [articol în lb. engleză]
 
Barry Sullivan – Doar ascultând: principiul contradictorialităţii dezbaterilor și viața morală a judecătorilor [articol în lb. engleză]
 
Richard Lorren Jolly – Judecătorii în calitate de politicieni: Tensiunea puternică a alegerilor judiciare în secolul XXI [articol în lb. engleză]
 
Asociația Forumul Judecătorilor din România – White Paper – Suprapopularea carcerală. Inoportunitatea amnistiei și a graţierii
 
Asociația Forumul Judecătorilor din România – Observații privind proiectele ordonanțelor de urgență ale Guvernului privind graţierea colectivă și modificările Codului penal și ale Codului de procedură penală. Măsuri cu risc ridicat de reducere a capacității instituționale de a lupta împotriva corupției și a criminalității generale în România
 
STUDII JURIDICE
 
Raluca Enescu, Thomas Scheffer – Ședințe publice de aplicare a pedepsei în tribunalele Coroanei engleze: Moralizarea în procesele penale [articol în lb. engleză]
 
Jarosław Turłukowski  Justiția administrativă în Polonia [articol în lb. engleză]
 
JURISPRUDENȚĂ
 
Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului
 
1. Aplicabilitatea art. 6 din Convenție în privința cererilor de suspendare a executării silite, în special sub aspectul scutirii / reducerii / eşalonării sumelor stabilite cu titlu de cauţiune – decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Eco Invest S.R.L. şi Ilie Bolmadar c. României
(prezentare de Claudiu Drăgușin)
 
2. Modificarea condițiilor legale de acordare a pensiei de invaliditate. Împrejurările în care se poate reține încălcarea art.1 din Primul Protocol adițional la Convenție. Hotărârea pronunțată de Marea Cameră în cauza Béláné Nagy c. Ungariei
(prezentare și notă de Răzvan Anghel)
 
3. Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Încălcarea dreptului de acces la instanţă prin efectul combinat al jurisprudenţei neunitare privind calitatea procesuală pasivă şi instituirea unui termen de formulare a contestaţiei. Hotărârea din cauzaChakalova-Ilieva c. Bulgariei
(prezentare și notă de Răzvan Anghel)
 
Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene
 
1. Cooperare polițienească și judiciară în materie penală. Decizia‑cadru 2002/584/JAI. Mandat european de arestare. Articolul 23. Termenul pentru predarea persoanei căutate. Posibilitatea de a conveni de mai multe ori asupra unei noi date a predării. Rezistența persoanei căutate la predarea sa. Forță majoră. (Hotărârea CJUE din 25 ianuarie 2017, cauza C‑640/15, Vilkas).
 
2. Spațiul de libertate, securitate și justiție. Azil. Directiva 2004/83/CE. Standarde minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat. Articolul 12 alineatul (2) litera (c) și articolul 12 alineatul (3). Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat. Noțiunea «acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite». Conținut. Membru de conducere al unei organizații teroriste. Condamnare penală pentru participarea la activitățile unui grup terorist. Examinare individuală. (Hotărârea CJUE din 31 ianuarie 2017, cauza C‑573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides împotriva Mostafa Lounani).
 
3. Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentul (CE) nr. 805/2004. Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate. Condițiile certificării ca titlu executoriu european. Noțiunea «instanță judecătorească». Notar care a adoptat o ordonanță de executare în temeiul unui «înscris constatator al creanței».  Act autentic. (Hotărârea CJUE din 9 martie 2017, cauza C‑484/15, Ibrica Zulfikarpašić împotriva Slaven Gajer).
(selecţii de Anamaria Groza)
 
4. Timpul de lucru al judecătorilor. Efectuarea serviciului de permanență. Inexistența unei remunerații. Invocarea discriminării. Inadmisibilitate (Ordonanța CJUE din 4 mai 2017 pronunțată în cauza C-653/16, procedura Jitka Svobodová c. Česká republika – Okresní soud v Náchodě)
(prezentare și notă de Răzvan Anghel)
 
Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților
 
1. În situația în care Secția pentru judecători sau procurori constată că temeiul ce a determinat suspendarea din funcție a magistratului nu mai subzistă, trebuie dispusă prin aceeași hotărâre și repunerea magistratului în situația anterioară, inclusiv sub aspectul acordării beneficiului drepturilor pretinse – drepturile bănești de care a fost lipsit și recunoașterea vechimii în magistratură pentru perioada aferentă suspendării
 
2. Caracterul reprezentativ al mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii are în vedere persoanele care își desfășoară în mod efectiv activitatea de judecător sau procuror, atât în ceea ce privește participarea lor la adunările generale ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor, cât și în privința posibilității de a candida pentru a fi ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii. O consecință firească a acestor prevederi legale este aceea că judecătorii și procurorii detașați la alte instituții decât instanțe sau parchete nu pot participa la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
 
3. Magistrații nu sunt funcționari publici, în sensul Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Statutul acestora rezultă din legislația specială, edictată în concretizarea normelor constituționale care acordă magistraților o poziție deosebită în ansamblul diverselor categorii de personal, caracterizată prin garanții conferite în vederea asigurării independenței și imparțialității acestora, necesară înfăptuirii justiției, ca activitate fundamentală într-un stat de drept.
 
4. Conform dispozițiilor art. 48 alin.(9) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numirea judecătorilor în funcții de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea președintelui instanței. În condițiile în care cel de-al doilea mandat de președinte de secție a încetat, acesta nu mai poate fi reînnoit nici ca urmare a înființării unei noi secții prin comasarea a două foste secții, în vederea înlăturării discrepanțelor existente la nivelul încărcăturii acestora.
 
5. Acordarea sau nu a concediului de odihnă pentru judecători în anumite intervale de timp este deopotrivă condiționată de opțiunile acestora și de funcționarea în bune condiții a instanțelor. În acest context, marja de apreciere a conducătorului instanței privește numai ordinea de efectuare a concediilor și succesiunea acestora, neputându-se transforma în regulă excepția care conferă conducerii instanței posibilitatea de a aproba concediul de odihnă în altă perioadă decât aceea a vacanței judecătorești.
 
6. În raport cu natura motivelor care conduc la eliberarea din funcția de judecător sau procuror, conform art.65 alin.(1) din Legea nr.303/2004, eliberarea din funcție ca urmare a demisiei se circumscrie motivelor neimputabile de încetare a activității, în timp ce intervenirea condamnării definitive pentru unele infracțiuni se înscrie în categoria motivelor imputabile.
 
7. Propriul drept de apreciere și considerentele de oportunitate pe care le are în vedere Consiliul Superior al Magistraturii în activitatea sa de gestionare a resurselor umane trebuie să se manifeste într-o marjă care să asigure un just echilibru între interesul public și drepturile subiective sau interesele legitime private ale contestatorului.
 
8. Alegeri pentru CSM. Procedura de desemnare a candidatului din partea tribunalelor. Dispozițiile legale și regulamentare garantează confidențialitatea votului, însă modalitatea în care acestea sunt satisfăcute este la latitudinea fiecărui votant, întrucât prerogativele unui drept se exercită individual.
(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)
 
PREZENTĂRI
 
1. Volumul ”Dreptul de proprietate. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2017, ISBN 978-606-28-0269-1
 
2. Volumul ”Dreptul la un proces echitabil. Aspecte civile. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2017, ISBN 978-606-28-0272-1, 2 vol.
 
 
GREFA VESELĂ
 
Cerere prin care reclamanta solicită Tribunalului Uniunii Europene condamnarea mai multor autorități naționale române pentru pretinse fapte de natură penală și, totodată, repararea prejudiciului de un milion de euro pe care reclamanta pretinde că l‑a suferit
Contents
 
INTERVIEWS – About justice and judges
Interviews with Mr. Jean de CodtPresident of the Court of Cassation of Belgium, Mr. Péter Darák, President of Curia (Supreme court) of Hungary, Mr. Rimvydas Norkus, President of the Supreme Court of Justice of Lithuania, and Ms. Ewa Wojtaszek-MikProfessor at the Civil Law Institute of the University of Warsaw
 
ATTITUDES
 
Judith Gibson  Social Media and the Electronic “New World” of Judges [Article in English]
 
Barry Sullivan – Just Listening: The Equal Hearing Principle and the Moral Life of Judges [Article in English]
 
Richard Lorren Jolly – Judges as Politicians: the Enduring Tension of Judicial Elections in the Twenty-First Century [Article in English]
 
The Romanian Judges’ Forum Association – White Paper – Prisons  overpopulation. The inopportunity of amnesty and pardon
 
The Romanian Judges’ Forum Association – Observations regarding the projects of Emergency Government Ordinances concerning the collective pardon and the amendments of the Criminal Code and the Procedural Criminal Code. Measures with high risk of reducing the institutional capability to fight against corruption and general criminality in Romania
 
LEGAL STUDIES
 
Raluca Enescu, Thomas Scheffer – Sentencing Hearings in English Crown Courts: Moralization in Criminal Trials [Article in English]
 
Jarosław Turłukowski  Administrative Justice in Poland [Article in English]
 
JURISPRUDENCE
 
Of recent case law of the European Court of Human Rights
 
1. The applicability of art. (6) of the Convention with regard to applications for suspension of enforcement, in particular with regard to the exemption / reduction / rescheduling of bail – the decision of inadmissibility in the case S.C. Eco Invest S.R.L. And Ilie Bolmadar v. Romania
 (presentation by Claudiu Drăgușin)
 
2. Changing the legal conditions for granting the invalidity pension. Circumstances in which violation of Article 1 of the First Additional Protocol to the Convention may be held. Judgment delivered by the Grand Chamber in the case of Béláné Nagy v. Hungary (presentation and note by Răzvan Anghel)
 
 
3. Appeal against a decision to dismiss. Violation of the right of access to the court by the combined effect of non-uniform case-law on passive status and the establishment of a time-limit for formulating the challenge. Judgment in Chakalova-Ilieva v. Bulgaria (presentation and note by Răzvan Anghel)
 
Of recent case law of the Court of Justice of the European Union
 
1. Police and judicial cooperation in criminal matters. Framework Decision 2002/584/JAI. European arrest warrant. Article 23. The term for the surrender of the wanted person. Possibility to agree several times on a new date of surrender. Resistance of the person wanted to surrender. Major force. (CJEU judgment of 25 January 2017, Case C 640/15, Vilkas)
 
2. Area of freedom, security and justice. Asylum. Directive 2004/83 / EC. Minimum standards on the conditions to be met by third-country nationals or stateless persons in order to qualify for refugee status. Article 12 (2) (c) and Article 12 (3). Exclusion from recognition of refugee status. The concept of ‘acts contrary to the purposes and principles of the United Nations’. Content. Leading member of a terrorist organization. Criminal conviction for participation in the activities of a terrorist group. Individual examination. (Case CJUE of 31 January 2017, Case C 573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v Mostafa Lounani)
 
3. Judicial cooperation in civil matters. Council Regulation (EC) 805/2004. European Enforcement Order for uncontested claims. Certification conditions as a European Enforcement Order. The notion of ‘court’. Notary who has adopted an enforcement order on the basis of a ‘document establishing the claim’. Authentic act. (CJUE judgment of 9 March 2017, Case C 484/15, Ibrica Zulfikarpašić v Slaven Gajer)
 (selections by Anamaria Groza)
 
4. Judges’ working time. Performing the permanent service. No remuneration. Invoking discrimination. Inadmissibility (CJEU ruling of 4 May 2017 in Case C-653/16, procedure Jitka Svobodová v Czech Republic – Okresní soud v Náchodě)
(presentation and note by Răzvan Anghel)
 
Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates status
 
1. If the Section for judges or prosecutors finds that the ground that led to the suspension of the magistrate ceases to exist, the magistrate should be ordered by the same decision in the previous situation, including the granting of the benefit of the alleged rights – the salary rights which he was deprived and recognition of seniority in the magistracy for the period of suspension
 
2. The representative character of the mandate of a member of the Superior Council of Magistracy refers to the persons who actually carry out the activity of judge or prosecutor, both regarding their participation in the general assemblies of the judges, respectively of the prosecutors, as well as regarding the possibility of to run for election to the Superior Council of Magistracy. A natural consequence of these legal provisions is that judges and prosecutors seconded to institutions other than courts or prosecutor’s offices may not participate in the election of members of the Superior Council of Magistracy
 
3. Magistrates are not civil servants within the meaning of Law no. 188/1999 on the Civil Servants’ Statute. Their statute is the result of the special legislation, issued in the implementation of the constitutional norms, which gives the magistrates a special position in the various categories of staff, characterized by guarantees granted to ensure their independence and impartiality, necessary for the achievement of justice as a fundamental activity in a state of law
 
4. According to the provisions of art. 48 paragraph (9) of the Law no. 303/2004 on the status of judges and prosecutors, republished, with the subsequent amendments and completions, the appointment of judges to management positions is done for a period of 3 years, with the possibility of reappointing once by Superior Council of Magistracy, at the proposal of the court president. As the second term of mandate of the president has ceased, it can no longer be renewed as a result of the establishment of a new section by merging two former sections in order to remove the existing discrepancies in the level of their load
 
5. Whether or not to give holiday leave to judges at certain time intervals is also conditioned by their choices and by the proper functioning of the courts. In that context, the margin of appreciation of the court leader concerns only the order of leave and their succession and can not, as a rule, make the exception which gives the court’s authority the opportunity to approve the holiday leave in a period other than that of the holiday
 
6. With regard to the nature of the reasons leading to dismissal as a judge or prosecutor, according to art. 65 paragraph (1) of the Law no. 303/2004, dismissal following resignation is circumscribed to the non-imputable reasons for termination of the activity, while the final conviction for some offenses falls within the category of imputable motives.
 
7. Its own right of appreciation and the consideration of the opportunity that the Superior Council of Magistracy has in its human resources management work must manifest itself in a margin that ensures a fair balance between public interest and subjective rights or legitimate private interests of the contestant
 
8. Elections for Superior Council of Magistracy. Procedure for designating the candidate from the tribunals. The legal and regulatory provisions guarantee the confidentiality of the vote, but the manner in which they are satisfied is at the discretion of each voter, as the prerogatives of a right are exercised individually
(selections by Dragoş Călin and Paula-Andrada Coţovanu)
 
PRESENTATIONS
        
1. Volume „ Ownership. Judgments of the European Court of Human Rights in Cases against Romania, University Publishing House, Bucharest, 2017, ISBN 978-606-28-0269-1.
 
2. Volume „Right to a fair trial. Civil aspects. Judgments of the European Court of Human Rights in Cases against Romania „, University Publishing House, Bucharest, 2017, ISBN 978-606-28-0272-1, 2 vol.
 
HAPPY REGISTRY
 
Application by which the applicant requests the European Court of First Instance to condemn several Romanian national authorities for alleged criminal offenses and, at the same time, to compensate the one million euro damage the applicant claims to have suffered
 
 
 
 
 
 
Sommaire
 
INTERVIEWS – Sur la justice et les juges
 
Interviews avec M. Jean de Codt, Président de la Cour de Cassation de Belgique, M. Péter Darák, Président de Curia (Cour Suprême de Justice) en Hongrie, M. Rimvydas Norkus, Président de la Cour Suprême de Justice de Lituanie, et Mme Ewa Wojtaszek-Mik, professeur à l’Institut de Droit civil de l’Université de Varsovie
 
ATTITUDES
 
Judith Gibson  Les médias sociaux et le «Nouveau monde» électronique des juges [article en Anglais]
 
Barry Sullivan – Juste Ecoute: Le principe de l’égalité d`audience et la vie morale des juges  [article en Anglais]
 
Richard Lorren Jolly – Les juges en tant que politiciens: la tension durable des élections judiciaires au XXIe siècle [article en Anglais]
 
L`Association Forum des Juges de Roumanie – Livre blanc – La surpopulation carcérale. L`inopportunité de l`amnistie et du pardon
 
L`Association Forum des Juges de Roumanie – Observations sur les projets d’ordonnances gouvernementales d’urgence concernant la grâce collective et les modifications du Code pénal et du Code pénal de procédure. Mesures à risque élevé de réduction de la capacité institutionnelle de lutte contre la corruption et la criminalité générale en Roumanie [article en Anglais]
 
ETUDES JURIDIQUES
 
Raluca Enescu, Thomas Scheffer – Audiences en matière de détermination de la peine dans les Tribunaux de la Couronne Anglaise: la moralisation dans les procès criminels [article en Anglais]
 
Jarosław Turłukowski  La justice administrative en Pologne [article en Anglais]
 
JURISPRUDENCE
 
La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:
 
1. Sur l’applicabilité de l’art. 6 de la Convention en ce qui concerne les demandes de suspension de l’exécution forcée, notamment en matière d’exonération / réduction / rééchelonnement des sommes établies comme cautionnement – la décision d’irrecevabilité dans l’affaire SC Eco Invest SRL et  Ilie Bolmadar c. Roumanie
(présentation par Claudiu Drăgușin)
 
2. Modification des conditions légales pour l’octroi de la pension d’invalidité. Les circonstances qui peuvent conduire à une violation de l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention. L’arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Béláné Nagy c. Hongrie
(présentation et note par Răzvan Anghel)
 
3. Appel contre une décision de licenciement. Violation du droit d’accès à un tribunal par l’effet combiné de la jurisprudence divergente sur la qualité processuelle passive et de l’établissement d’un délai de formulation de l’appel. Décision dans l’affaire Chakalova-Ilieva c. Bulgarie
(présentation et note par Răzvan Anghel)
 
La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:
 
1. La coopération policière et judiciaire en matière pénale. Décision-cadre 2002/584/JAI. Mandat d’arrêt européen. Article 23. Délais pour la remise de la personne recherchée. Possibilité de convenir à plusieurs reprises sur une nouvelle date de remise. La résistance de l’individu recherché à sa remise. La force majeure. (CJUE, Arrêt du 25 Janvier, 2017, l’affaire C-640/15, Vilkas).
 
2. Espace de liberté, sécurité et justice. Asile. La directive 2004/83/CE. Les standards minimaux pour les conditions qui doivent être respectés par les ressortissants des pays tierces ou apatrides en tant que bénéficiaires du statut de réfugié. Article 12 para. (2) lit. (c) et de l’article 12 para. (3). L’exclusion du statut de réfugié. La notion de «actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies». Contenu. Membre d’une organisation terroriste. Condamnation pénale pour la participation à un groupe terroriste. Examen individuel. (CJUE, Arrêt du 31 Janvier, 2017, l’affaire C-573/14, Commissaire général aux réfugiés et apatrides contre Mostafa Lounani).
 
3. Coopération judiciaire en matière civile. Règlement (CE) no. 805/2004. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées. Les conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen. Le concept de «tribunal». Notaire qui a adopté une ordonnance exécutoire en vertu d’un «inscrit reconnaissant la créance». Acte authentique (CJUE, Arrêt du 9 Mars, 2017, l’affaire C-484/15, Ibrica Zulfikarpašićcontre Slaven Gajer).
(sélections par Anamaria Groza)
 
4. Le temps de travail des juges. Rendre service permanent. Défaut de paiement. Discrimination invoquée. Inadmissibilité (Ordonnance CJUE de 4 mai 2017 dans l’affaire C-653/16, procédure Jitka Svobodová c. Česká republika – Okresní soud v Náchodě)
(présentation et note par Răzvan Anghel)
 
La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:
 
1. Si la Section des juges ou des procureurs de CSM a constaté que la cause de la suspension du magistrat a cessé d’exister, il faut disposer par le même jugement le rétablissement de la situation antérieure du magistrat, y compris accorder les droits revendiqués – droits financières dont il faisait défaut et la reconnaissance de l’ancienneté en magistrature dans la période de la suspension
 
2. La représentativité du mandat d’un membre du Conseil Supérieur de la Magistrature concerne les personnes exerçant de fait l’activité de juge ou de procureur, tant en ce qui concerne leur participation aux assemblées générales des juges ou des procureurs, et aussi la possibilité d`être élues en tant que membres du Conseil Supérieur de la magistrature. La conséquence évidente de cette disposition est que les juges et les procureurs détachés des institutions autres que les tribunaux ou les bureaux des procureurs ne peuvent pas participer à l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.
 
3. Les juges ne sont pas des fonctionnaires, au sens de la Loi n° 188/1999 sur le statut des fonctionnaires. Leur statut en résulte de la législation spéciale, la législation adoptée dans le respect des dispositions constitutionnelles qui donnent aux juges une position particulière dans toutes les différentes catégories de personnel, caractérisé par les garanties données pour assurer leur indépendance et l’impartialité requise de la justice, comme une activité fondamentale dans un Etat de droit.
 
4. En vertu des dispositions de l’art. 48 par. (9) de la Loi n° 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs, republié, dans sa version modifiée et complétée, la nomination des juges à des postes de direction pour une période de trois ans, avec possibilité d` extension une fois, par le Conseil Supérieur de la magistrature, à la proposition du président du tribunal. Étant donné que le deuxième mandat en tant que président de section a cessé, il ne peut être renouvelé ni après la mise en place d’une nouvelle section en fusionnant deux anciennes sections, afin d’éliminer les disparités de leur cargaison.
 
5. L’octroi ou non du congé aux juges dans certains intervalles est à la fois leur option et du bon fonctionnement des tribunaux. Dans ce contexte, la décision du président du tribunal concerne l`ordre des congés, pas la possibilité d`imposer une autre période que celle des vacances judiciaires.
 
Introduceți text ori o adresă de site web sau traduceți un document.
 
Traducere din: Engleză
TRADUCEȚI MAI MULT
6. Par rapport à la nature des raisons qui ont conduit à la libération du poste de juge ou de procureur, conformément à l’article 65 par. (1) de la Loi n° 303/2004, suite à la démission, ce sont des raisons non imputables à la cessation d’activité, mais la condamnation définitive pour certaines infractions est un motif imputable.
 
7. Le droit d’appréciation et les considérations d’opportunité envisagées par le Conseil Supérieur de la Magistrature dans son travail de gestion des ressources humaines doivent être exercées dans une plage qui assure un juste équilibre entre l’intérêt public et les droits ou intérêts légitimes privés.
 
8. Les élections pour CSM. La procédure de nomination des candidats des tribunaux. Les dispositions légales et réglementaires garantissent le secret du vote, mais la façon dont ils sont satisfaits est à chaque électeur, parce que les pouvoirs d’un droit sont exercés individuellement.
(sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)
 
PRÉSENTATIONS
 
1. Le volume  Le droit de propriétéArrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie, Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2017, ISBN 978-606-28-0269-1
 
2. Le volume Le droit à un procès équitable. Aspects civilsArrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie, Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2017, ISBN978-606-28-0272-1, 2 vol.
 
 
LE GREFFE JOYEUX
 
Requête par laquelle la requérante demande au Tribunal de l`Union Européenne la condamnation de plusieurs autorités nationales roumaines pour des présumées infractions pénales et, aussi, une indemnisation d’un million d’euros à la requérante
 
 
Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: