ICJ – SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE cu tema Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare, Bucureşti, 15 aprilie 2016

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”
al Academiei Române
 
 
ORGANIZEAZĂ
SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
 
cu tema
Intrarea în vigoare a noilor coduri.
O primă   evaluare
 
Bucureşti,  15 aprilie 2016
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București
 
PROGRAM (pdf)
 
Intrărarea în vigoare a noilor coduri legislative (civil – 01.10.2011,  de procedură civilă – 15.02.2013, penal şi de procedură penală- 29.01.2014), au adus o serie de schimbări în mediul juridic românesc.
Codurile civile au avut ca premisă, pe de o parte, printre altele, înlăturarea deficiențelor sistemului judiciar civil, urmărind realizarea practicii unitare la nivelul instanțelor, accelerarea soluționării cauzelor, definirea clară și detaliată a principiilor procesului civil, iar, pe de alta, modernizarea reglementării raporturilor juridice civile printre altele prin afirmarea unității dreptului privat, schimbarea concepției cu privire la patrimoniu si la prescritia extinctivă, reglementarea unitară si detaliată a drepturilor persoanelor si apărării acestora si a materiei obligtiilor în concordată cu tenditele europene în domeniul contractelor.
De asemenea, codurile penale au schimbat din temelii răspunderea penală : separarea funcţiilor judiciare în procesul penal, introducerea instituției judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cea a judecătorului de cameră preliminară; modificarea măsurilor preventive prin introducerea arestului la domiciliu, introducerea sistemului zilelor-amendă, infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private și lista ar putea continua.
Din această perspectivă, în cadrul secţiunilor sale (drept privat, drept public, drept penal), sesiunea de comunicări ştiinţifice 2016 îşi propune o analiză a noului cadru legislativ, care s-a dorit a fi unul modern și care să răspundă pe deplin imperativelor funcționării unei justiții moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum și necesității creșterii calității acestui serviciu public.
 
            Pentru înscriere vă invităm să transmiteţi formularul de participare până la termenul stabilit (15 ianuarie 2016), la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com.
            Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 01 martie 2016, la aceeași adresă de e-mail.
            Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare), având incluse abstractul șicuvintele cheie, redactate în limba română si în limba engleză.
Lucrarea in extenso este supusă unui proces de tip double blind peer review, realizat de referenţii ştiinţifici ai sesiunii științifice, în conformitate cu cele mai înalte standarde ştiinţifice internaţionale.
Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al Sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 21 martie 2016.
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.
 
Taxa de participare este de 200 LEI, și se achită până la data de 24 martie 2016.
Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa conferinţei, un exemplar din Volumul Sesiunii, Certificatul de Participare, pauza de cafea, prânzul (bufet) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.
Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti,cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2016”, urmat de numele autorului.   Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal).
Taxa se achită pe articol şi nu pe autori.
Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor. Se acceptă și lucrări în coautorat.
 
Înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Popescu.C._taxa/Popescu.C_Ionescu.V_taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .
 
Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea şi publicarea articolului şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.
 
Programul detaliat al conferinței va fi disponibil, începând cu data de 13 aprilie 2016, după definitivarea acestuia, în funcţie de lucrările ştiinţifice ce vor fi susţinute.
 
Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteţi adresa persoanei de contact, dna. Iolanda Vasile, la  adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com.sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400
ACADEMIA ROMANA INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE “Acad. Andrei Rădulescu„ Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Intrarea în vigoare a noilor coduri O primă evaluare 2016 INVITAŢIE – PROGRAM Casa Academiei Calea 13 Septembrie nr.13 – 15 aprilie 2016 – D-nei./ D-lui. _____________________________________________________ Vă invităm să luaţi parte la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema “Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”, care va avea loc Vineri, 15 aprilie 2016, începând cu ora 9.00, la Casa Academiei – Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, București. 2 PROGRAM Ora 9 – 930 : Primirea şi înregistrarea participanţilor la Sesiune Ora 930 – 1015 : Deschiderea sesiunii Sala de marmură (parter 2) – Cuvânt de deschidere Prof.univ.dr. Mircea DUŢU Directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Alocuţiuni introductive : Prof.univ.dr. Marilena ULIESCU Cercetător ştiinţific emerit – Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Prof.univ.dr. Dana APOSTOL-TOFAN Cercetător ştiinţific gr.I – Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Ora 1015 – 1045: Pauza de cafea ; Ora 1045 – 1330 : Prezentări pe secţiuni; Ora 1330 – 1430: Pauza de prânz; Ora 1430 – 1700: Prezentări pe secţiuni. 3 Secţiunea : Drept Privat I Centrul ”Pierre Vernere” (Sala 202, parter) – Institutul Naţional de Cercetări Economice Moderatori: Prof.univ.dr. Marilena ULIESCU Cercetător ştiinţific emerit Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Lect.univ.dr.Bogdan PĂTRAŞCU Cercetător ştiinţific gr. II – Coordonator al Departamentului de Drept Privat „Traian Ionaşcu”, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române 1. Despre particularităţile unor instituţii ale dreptului succesoral şi despre dificultăţile integrării lor în ansamblul materiei moştenirii Conf.univ.dr. Ilioara GENOIU Facultatea de Drept şi Ştiinte Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte; Lect.univ.dr. Bogdan PĂTRAŞCU Cercetător ştiinţific gr.II, coordonatorul Departamentului de Drept Privat „Traian Ionaşcu”, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 2. Observaţii critice privind soluţiile incomplete oferite de instituţia îndepărtării efectelor nedemnităţii succesorale Prof.univ.dr. Liviu-Bogdan CIUCĂ Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi 3. Unele consideraţii cu privire la partaj, conform reglementărilor noului Cod civil Prof. univ. dr. Cristian JORA Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; 4. Obligația creditorului contractual de a contribui la limitarea prejudiciului – formă de manifestare a bunei-credințe în noul Cod civil Conf.univ. dr. Nora Andreea DAGHIE Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice ,Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 5. Implicaţii ale caracterului de instituţie de ordine privată a prescripției extinctive Av. Pompilia DOANĂ Avocat colaborator – „Mușat și Asociații” Av. Laurențiu RADU Avocat colaborator – „Mușat și Asociații” 6. Aspecte privind prescripția extinctivă în Noul Cod Civil Lect. univ. dr. Amelia-Veronica SINGH Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Pitești Av. Livia PASCU Baroul Arges 4 7. Aplicabilicarea dreptului de preemțiune în clauzele contractelor de arenda și a celor de vânzare-cumpărare Consilier juridic Adela PIRLICA CCJTM 8. Aspecte controversate privind preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului Lect.univ. dr.Victor MARCUSOHN Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti 9. Drepturile consumatorilor în lumina noilor reglementări cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 Lect.univ. dr.Sorana POPA Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti 10. Art. 5 – ”Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene” din noul Cod civil. O evaluare Prof. univ.dr. Mihai ŞANDRU Cercetător ştiinţific gr.II – Coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române Dragos Alin CĂLIN Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 11. Exercițiul autorității părintești în condițiile existenței unui ordin de protecție Dr. Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 12. Unele considerații privind îndeplinirea obligației de întreținere a părinților față de copiii lor minori Mihaela-Gabriela BERINDEI Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 13. Despre răspunderea delictuală și răspunderea contractuală în Codul civil Pavel FILIP Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Judecător, Curtea de Apel Bucureşti 14. Clauza de preciput – instituţie nou introdusă în Codul Civil Notar public (drd) Gabriela CHIRAN 15. Reforma dreptului contractelor. Regimul general și probei obligațiilor în Franța Dr. Radu STANCU Cercetător atașat pe lângă ”Centre de droit privé fondamental” – Université de Strasbourg, Franța 16. Restrângerea autonomiei de voinţă şi contractele de adeziune reglementate de Noul Cod Civil Doctorand Andreea-Mariana SIMA Școala Doctorală, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” 5 17. Impreviziunea în noul Cod civil Asistent univ.dr. Sandra-Liliana GĂTEJEANU-GHEORGHE Universitatea Bucureşti Av. Dragos GHEORGHE 18. Locul dreptului internațional privat în noua ordine juridică europeană Prof. univ.dr. Nicoleta DIACONU Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea “Spiru Haret “, Bucureşti 19. Elemente aplicabile de drept comparat referitoare la răspunderea precontractuală, sub reflecția școlilor juridice Doctorand, Lorena-Elena STĂNESCU Școala Doctorală a Facultății de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi ************ 6 Secţiunea : Drept Privat II Sala de Consiliu a Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” (Sala 4254, et.4) Moderatori: Prof.univ.dr.Raluca DIMITRIU Cercetător ştiinţific gr. I Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române Prof.univ.dr. Gheorghe BUTA Cercetător ştiinţific gr. I Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 1. Globalizarea și dimensiunea transnațională a raporturilor de muncă Prof.univ. dr .Raluca DIMITRIU Cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Academia de Studii Economice, Bucureşti 2. Reglementarea căii de atac împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea Prof.univ.dr. Gheorghe BUTA Cercetător ştiinţific gr. I , Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 3. Consideraţii privind măsura în care instituţiile dreptului muncii au fost afectate de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi de procedură civilă Prof.univ.dr. Dan ȚOP Universitatea Valahia din Târgovişte 4. Reglementarea vânzării în bloc în Codul civil anterior și actual Conf. univ. dr. Bujorel FLOREA Facultatea de Științe Juridice, Politice Și Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 5. Evaluare critică a dispozițiilor referitoare la reducerea clauzei penale vădit excesivă – art. 1541 alin.1 lit.b C.civ. român. Propuneri de lege ferenda Prof. univ.dr. Maria DUMITRU-NICA Facultatea de Științe Economice şi Administrative, Universitatea “Ștefan cel Mare“, Suceava 6. Tendinţe actuale în abordarea formelor răspunderii juridice în contextul noilor transformări legislative Asist. univ.drd. Adela CERCHEZ Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea “Spiru Haret “, Bucureşti 7. Considerații cu privire la expirarea mandatului și posibilitatea prelungirii de drept a puterii de reprezentare a mandatarului potrivit noului Cod civil Lect. univ. dr. Dragoş DAGHIE 7 Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 8. Reglementarea raporturilor dintre profesioniști în Noului Cod Civil Asist. univ.dr. Olga-Andreea URDA Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 9. Perspectivele regimului juridic al grupului de societăți în sistemul de drept civil român în contextul european actual Judecător (drd) Nicoleta-Mirela NASTASIE 10. Apropierea sistemului de drept românesc de cel anglo-saxon în abordarea problematicii contractelor, în viziunea Noului Cod Civil – Hazard sau Necesitate? Consilier juridic Cristina GAVRILĂ Colegiul Consilierilor Juridici Consilier juridic Horațiu MARGOI Colegiul Consilierilor Juridici 11. O primă evaluare a Noului Cod de Procedură Civilă – deziderate și eșecuri Dr. Dumitru DOBREV Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 12. Anamneza implementării noului Cod de procedură civilă. Unele dificultăți teoretice și practice surmontate sau subzistente Av.(doctorand) Liviu-Alexandru VIOREL Facultatea de Drept din cadrul Universității București Avocat senior coordonator – „Mușat și Asociații” Av. Mihail DINU Avocat titular – Cabinet de avocat „Dinu Mihail” 13. Modificarea Regulamentelor (nr. 861/2007 privitor la cererile cu valoare redusa și nr. 1896/2006 privitor la procedura somației de plată) și efectele produse în plan procesual civil Doctorand, Octavian POPESCU Școala Doctorală, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” 14. Perimarea instanței, evoluțiile aplicării sale prin noul Cod de procedură civilă și carențele legii Av. Cristina Elena POPA (TACHE) Cercetator stiintific asociat în cadrul Institutului de Cercetari Juridice “Andrei Radulescu”; Membru in Arbitral Women si asociat in cadrul CIArb (Chartered Institute of Arbitrators) Av. Sorin-Avram PLESA Baroul Alba 15. Considerații privind încuviințarea executării silite în lumina reglementărilor actuale ale Codului de procedură civilă 8 Lect.univ. dr. Claudiu Ramon BUTCULESCU Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 16. Încuviințarea executării silite Asist. univ. dr. Nicolae-Horia TIT Facultatea de Drept , Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17. Practica judiciară cu privire la acordarea cheltuielilor de judecată în contextul actualei reglementări a Codului de procedură civilă Asist. univ. (drd.) Petruta-Gabriela STROE Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea “Spiru Haret “, Bucureşti 18. Caracterul de titlu executoriu al contractului de împrumut atestat de avocat, în vechile și noile reglementări legislative Av. Mariana STAN 19. O sinteză a modificărilor aduse de Codul Civil și de Codul de Procedură Civilă dispozițiilor de drept internațional privat prevăzute în Legea nr. 105/1992 Conf. univ. dr. Laura Magdalena TROCAN Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” 20. Transparența și confidențialitatea, antagonism sau simbioză în arbitrajul investițiilor internaționale? Utilitatea reglementărilor noului cod de procedură civilă în această materie Av. Cristina Elena POPA (TACHE) Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” Membru in Arbitral Women si asociat in cadrul CIArb (Chartered Institute of Arbitrators) 21. Instrumente soft law privind conflictele de interese în arbitrajul internațional Lect. univ.dr. Cristina-Ioana FLORESCU Facultatea de Știinte Juridice, Politice și Administrative Universitatea “Spiru Haret “, Bucureşti 22. Expertiza tehnică judiciară în domeniul IT și noile coduri Dr.ing Cristina-Maria DABU General manager, IBMC International SRL Expert tehnic judiciar informatică-calculatoare, CRIFST – Academia Română 23. Reglementarea profesioniștilor și comercianților în Noul Cod Civil Doctorand, Bogdan ȚENE Școala Doctorală, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” ******** 9 Secţiunea : Drept Public I – general Sala „Costin C. Kirițescu – Pierre Werner” (Sala 202, parter) Institutul Naţional de Cercetări Economice Moderatori: Prof.univ.dr. Sofia POPESCU Cercetător ştiinţific emerit – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Conf.univ. dr. Alexandrina ŞERBAN Cercetător ştiinţific gr.II – Coordonator al Departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz” al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române 1. Despre codificare. Unele aspecte Prof.univ.dr. Sofia POPESCU Cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 2. Ființa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului Prof. univ.dr. Ion CRAIOVAN Cercetător ştiinţific de onoare, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 3. Alegerea procedeelor de conceptualizare și a limbajului normei juridice – cerință esențială în elaborarea actelor juridice normative Prof. univ.dr. Mihai BĂDESCU Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti 4. Consideraţii generale privind drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice Prof. univ.dr. Vasilica NEGRUT Universitatea „Danubius” din Galați 5. Principiul securității juridice – prezumție sau ficțiune juridică ? Conf.univ.dr. Emilian CIONGARU Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane; Universitatea ”Bioterra”, București 6. Big Brother în legislația română Conf.univ. dr. Alexandrina ŞERBAN Cercetător ştiinţific gr.II – Coordonator al Departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz” al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti 7. Influenţa constantă a religiei asupra fenomenului juridic din România Lect. univ. dr. Mihail NIEMESCH Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” Bucuresti Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 10 8. Decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate referitoare la dispoziții ale Noilor Coduri de procedură – un prim bilanț Lect. univ.dr. Steluța IONESCU Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Valahia, Târgovişte 9. Interpretarea normei juridice în viziunea noilor coduri din România Av.dr.IOSIF FRIEDMANN – NICOLESCU Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 10. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului în materiile reglementate de noul cod civil – aspecte selective Conf.univ.dr. Nicolae PAVEL Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 11. Influenţa intrării în vigoare a noilor coduri legislative asupra declinului suveranităţii statului român Lect. univ. dr. Valentin-Stelian BĂDESCU Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA, Bucureşti Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 12. Consideraţii privind codificarea patrimoniului cultural Lect.univ. dr. Gabriela MATEI Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti 13.Contestaţia la executare. Aspecte teoretice şi practice potrivit noilor coduri Lect.univ. dr. Florina MITROFAN Universitatea din Pitesti 14. Lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale în Uniunea Europeană Lect. univ.dr. Mihaela AGHENIŢEI Facultatea de Drept, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 15. Receptarea principiului supremaţiei Constituţiei şi a consecinţelor acestuia în noile coduri penale Lect.univ.dr. Marius ANDREESCU Universitatea din Pitești; Judecător, Curtea de Apel, Piteşti 16. De la dreptul la un mediu înconjurător curat la drepturile naturii și la drepturile planetei Terra: perspectiva agendei 2030 Dr. Mădălina-Virginia ANTONESCU Cercetător ştiinţific – Institutul Diplomatic Român 17. Tendințe ale răspunderii penale în problematica protecției mediului Lect.univ. dr.Angelica COBZARU Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti 11 18. Termenul rezonabil” din noul Cod de procedură civilă – exigență a procesului echitabil garantat de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Asistent univ.dr. Anelis-Vanina ISTRĂTESCU Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti; Avocat, Baroul București Formator, Institutul Naţional pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților Bucureşti 19. Noile coduri şi urbanismul Av.(drd) Anca STROIU Baroul București, Student doctorand, Universitatea București 20. Metodele şi principiile interpretării normelor juridice Consilier juridic Emilia-Gina TACHE Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 21. Răspunderea în dreptul mediului. Unele aspecte în lumina noilor coduri Doctorand, Izabela-Mihaela HONCIU Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române ********* 12 Secţiunea Drept Public – Ştiinţe Penale Sala de Consiliu a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” (Sala 267, parter) Moderatori: Conf.univ.dr. Aura PREDA Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti Conf.univ.dr. Constantin SIMA Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucuresti 1. Arestul preventiv si arestul la domiciliu. Studiu de drept comparat Conf.dr. George COCA Facultatea de Științe Juridice, Politice şi Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 2. Circumstanțele agravante și efectele acestora în cadrul individualizării sacțiunilor de drept penal. Legea penală mai favorabilă.Unele observații critice Asistent univ. dr. Minodora-Ioana RUSU Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 3. Individualizarea sancțiunilor de drept penal în cazul reținerii unor circumstanțe atenuante. Legea penală mai favorabilă. Unele opinii critice Prof. univ. dr. Ion RUSU Universitatea ”Danubius” Galati 4. Aspecte teoretice și practice privind consultarea dosarului de urmărire penală. Av. Nadia-Claudia CANTEMIR-STOICA Baroul Bucuresti 5. Noile coduri și traficul de droguri – evaluare generală Tiberiu Viorel POPESCU Consilier juridic; doctorand la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 6. Incidența noilor coduri în materia probațiunii Conf.univ.dr. Aura PREDA Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 7. Neconstituţionalitatea unor norme ale noului Cod penal Prof.univ. dr. Ion RISTEA Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Române Procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 8. Dreptul la apărare efectivă al inculpatului în faza de urmărire penală Lect. univ.dr. Alina GENTIMIR Facultatea de Drept, Universitatea ”Al. Ioan Cuza”, Iasi 13 9. Infracțiunile contra sănătății publice săvârșite de persoane juridice conform Codului penal 2009 Judecător, Andreea OANEA Judecătoria Sectorului 1, București 10. Utilizarea instituţiei de drept procesual – penal a investigatorului sub acoperire în documentarea infracţiunilor de terorism Conf. univ. dr. Cristian POPA Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” Expert, Romeo-Ioan GÂRZ Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” 11. Instituția camerei preliminare Consilier juridic Anca FICA 12. Drepturile şi obligaţiile inculpatului pe parcursul acţiunii penale în procesul penal Lect. univ.dr.Marian ALEXANDRU Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Ovidius” Constanţa 13. Redeschiderea procesului penal în cazul persoanelor audiate în cursul urmăririi penale Judecător, Andrei-Viorel IUGAN Judecătoria Sector 5 București 14. Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei pedeapsă prevăzută de lege Asistent univ. dr. Mihai DUNEA Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 15.Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni Lect. univ.dr. Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 16. Uzurparea funcţiei în noul Cod penal Lect. univ.dr. Ramona-Gabriela PARASCHIV Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București Dr. Daniel-Ștefan PARASCHIV 17. Incitarea la ură sau discriminare Conf. dr. Mioara Ketty GUIU Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Universitatea ”Spiru Haret” Bucureşti Drd. Eugen COLITĂ Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept 18. Regimul nulităților în procesul penal Av. (drd.) Mihai MAREȘ Avocat coordonator, ”Mares/Danilescu /Mares” Doctorand în drept procesual penal – Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 14 19. Considerente de ordin ştiinţific şi tehnic referitoare la expertizele audio-video Procuror (drd.) Valentin TRIF Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Doctorand– Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 20. Despre posibilitatea înlocuirii pedepsei amenzii în cazul art.6 alin.3 Cod penal Lect. univ.dr.Rodica BURDUSEL Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucuresti 21. Cauze justificative şi de neimputabilitate în noul Cod penal Constantin NEACSU Doctorand– Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 22. Previzibilitatea normei de incriminare în Codul penal Av. Danny Gabriel BÂRDAN – RAINE Cabinet ”Avocat Danny Bârdan”, Baroul București Președinte al Asociației ”Societatea Avocaților din București” 23. Aspecte discutabile şi controversate pe marginea prevederilor actuale ale codului penal Conf.univ.dr. Ion IFRIM Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 24. Unele aspecte relevate de practiceă judiciară în aplicarea actualelor dispoziții ale Codurilor penal și de procedură penală Dr. Andrei CONSTANTIN Cercetator științific gr.III, Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 25. Inadvertențe în legislația penală și procesual penală Conf.univ.dr. Constantin SIMA Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucuresti 26. Incongruențe privind punerea în executare a pedepselor și a măsurilor educative privative de libertate Judecător Nicoleta-Gabriela CHIHAIA Judecătoria Ploiesti 27. Infracțiunile contra siguranței circulației pe calea ferată în noul Cod penal Consilier juridic Vasile STOICA SRCF Galati 28. Despre importanța determinării tempus commissi delicti Doctorand Ionuţ NEFLIU Universitatea de Vest, Timișoara 29. Traficul de persoane în lumina Noului Cod penal și a Noului Cod de procedură penală Av.Luiza-Nicoleta GACHE Baroul Iași 15 30. Răspunderea penală a persoanei juridice din perspectiva noilor reglementări Doctorand Mihnea-Alexandru CERCHEZ 31. Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal Conf.univ. dr. Versavia BRUTARU Cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 32. Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal Asistent univ.dr. Niculae GAMENT Facultatea de Drept, Universitatea „Româno-Americană”, Bucuresti Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 33. Aspecte teoretice și practice controversate privind infracțiunile contra persoanei Conf. univ. dr. Constantin DUVAC Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 34. Răspunderea penală privind fondul forestier Doctorand Andrei-George VOINEA Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 35. Principiul prezumţiei de nevinovăţie Dr. Ion FLĂMÂNZEANU Cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 16
Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: